Zgodnie ze Statutem Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Krok za krokiem” w Zamościu w  Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Krok za krokiem” w Zamościu organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W skład zespołu wchodzą wykwalifikowani specjaliści: pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, psycholog, tyflopedagog, surdopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta alternatywnych metod komunikacji.

Zespół współpracuje z rodziną Dziecka w szczególności poprzez:

a)    Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

b)  Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

c) Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

W celu dokładnego diagnozowania potrzeb, zapewnienia spójności oddziaływań wspomagających rozwój dziecka oraz zapewnienia odpowiedniego wsparcia rodzinie Zespół WWR nawiązuje współpracę z innymi instytucjami m.in.:

– przedszkolem, lub inna formą wychowania przedszkolnego,

– innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi,

– podmiotem leczniczym,

– ośrodkiem pomocy społecznej.

 

Zajęcia realizowane są w wymiarze 8 godzin miesięcznie. Zajęcia realizowane są indywidualnie i grupowo w zależności od potrzeb Dziecka.

 

Podczas wspólnej zabawy dzieci doskonalą  zdobyte umiejętności, uspołeczniają się, a rodzice, dzielą się własnym doświadczeniem i stopniowo stają się dla siebie grupą wsparcia. Doświadczeni terapeuci pokazują rodzicom potencjał dziecka, jak z nim pracować, opiekować się i bawić, zapewniając przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa. Podczas takich zajęć rodzice mają stały dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na temat własnego dziecka. W każdej chwili mogą zadawać pytania specjalistom. Otrzymują instrukcje oraz zalecenia dotyczące usprawniania uszkodzonych funkcji dziecka. Rodzic w roli nauczyciela jest najlepszym źródłem informacji o dziecku, a korzystając z instruktażu terapeutów wie jak pracować ze swoim dzieckiem, usprawniając poszczególne funkcje oraz dzieli się tą wiedzą z domownikami.