Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

I. Założenia ogólne. Współpraca szkoły z rodzicami stanowi jeden z podstawowych wyznaczników przy ocenie jakości pracy szkoły. Klientami przedszkola/szkoły są przede wszystkim rodzice. Opiekunowie nieletnich uczniów przez większość czasu pobytu dziecka w placówce odgrywają rolę klientów pierwszoplanowych, pomimo, że później wzrasta także rola samych uczniów. To właśnie postawy rodziców, w tym ich poziom zadowolenia z usług oferowanych w placówce jest czynnikiem kształtującym jakość współpracy. Szkoła jest systemem, w którym poszczególne elementy powinny współgrać. Jeśli Dyrektor, nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice spotykają się, rozmawiają ze sobą, to ich potencjał sumuje się i rozwiązywanie problemów szkoły oraz rodziny staje się łatwiejsze. Jeśli nie ma porozumienia pomiędzy elementami systemu to działania podejmowane przez przedszkole/szkołę napotykają na liczne bariery i przeszkody. Poszerzanie współpracy z rodzicami jest naturalne, bo specjalistę i rodzica łączy wspólny cel jakim jest usprawnianie, edukacja i wychowanie dzieci. Jeśli uda się włączyć we wspólne rozwiązywanie problemów szkoły choćby niewielką grupę rodziców, to pojawia się efekt synergii: przykład pierwszej grupy rodziców włączonych w planowanie i realizację działań na terenie placówki powoduje zwiększenie szansy na podejmowanie podobnej aktywności przez kolejnych rodziców. Rodzice stają się rzecznikami interesu przedszkola/szkoły i swoich dzieci w wielu środowiskach do których przynależą. Należy także pamiętać, że przedszkola i szkoły to zorganizowane struktury, zatrudniające specjalistów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę z wychowankami/uczniami. Rodzice natomiast to zbiór luźno połączonych ze sobą osób. Wynika z tego, że nie możemy wymagać od rodziców idealnych z naszego punktu widzenia decyzji i zachowań jeśli uprzednio nie powiemy im o wielu ważnych zagadnieniach, które dla specjalistów są oczywiste, a dla rodziców często nieznane i niezrozumiałe. Warunkiem poprawnego kontaktu z rodzicami jest odpowiednia komunikacja. Model komunikacji jest najbardziej pożądaną formą relacji z perspektywy poprawy jakości współpracy przedszkola/szkoły z rodzicami. Zakłada on możliwość kontaktu rodziców oraz specjalistów w celu formułowania, uzgadniania i osiągania celów oraz rozwiązywania problemów. Jednym z elementów tworzenia warunków dobrej współpracy z rodzicami jest określenie i wdrażanie określonych standardów współpracy, które sprawiają, że przedszkole/szkoła staje się miejscem sprzyjającym spotkaniom dorosłych, którzy rozmawiają jak rozwiązywać trudności, zastanawiają się jak im zapobiegać oraz jak zwiększać efektywność oddziaływań skierowanych na wychowanka/ucznia. Poniższe Standardy zostały opracowane w oparciu o Statut Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu. II. Założenia szczegółowe. 1.Rodzice mogą uzyskać szczegółowe, bieżące informacje na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce poprzez kontakt z (§42 Statutu ZNSS): a) wychowawcą/liderem zespołu terapeutycznego, b) Dyrektorem, c) psychologiem. d) nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 2. Organizatorem i koordynatorem współpracy z rodzicami jest wychowawca/lider zespołu terapeutycznego. 3. Członkowie zespołu terapeutycznego udzielają informacji na temat dziecka w porozumieniu z wychowawcą/liderem. 4. Pracownicy Zespołu Szkół, bezpośrednio nie pracujący z dzieckiem nie udzielają żadnych informacji na temat wychowanka/ucznia. 5. Udzielając informacji na temat wychowanka/ucznia w żadnym wypadku nie podważamy kompetencji innych specjalistów. W razie wątpliwości odnośnie zasadności decyzji podejmowanych przez terapeutów pracujących równocześnie z wychowankiem/uczniem na terenie Zespołu Szkół należy ustalić spójny system oddziaływań terapeutycznych i dopiero wówczas udzielić informacji rodzicom. 6. Podczas rozmów z rodzicami wychowanka/ucznia nie podejmujemy tematów związanych z wewnętrzną organizacją pracy placówki (m.in. wyrażanie subiektywnych opinii oceniających pracę placówki, Dyrektora, innych pracowników). 7. Rodzice i członkowie zespołów terapeutycznych współpracują ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia, rehabilitacji i opieki wychowanków/uczniów w formie (§ 40 Statutu ZNSS)): a) zebrań rodziców (w ramach oddziału, ogólnoszkolnych), b) indywidualnych spotkań, kontaktów telefonicznych, konsultacji, korespondencji w zeszytach korespondencji, c) dni otwartych, d) wizyt patronażowych w domu wychowanka/ucznia, e) instruktażu i pomocy w dobieraniu sprzętu ortopedycznego, komputerowego, innego, f) szkoleń z zakresu: przenoszenia, karmienia, wykorzystania metod alternatywnej i wspomagającej komunikacji oraz technologii wspomagającej, innych, g) udziału w tworzeniu programu wychowawczego, rehabilitacyjnego i planu na życie, h) współpracy przy organizowaniu uroczystości, imprez i wycieczek. 7. Przekazywanie informacji dotyczących dziecka musi odbywać się z zachowaniem dyskrecji: a) informacje udzielane są po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania odpowiadającego obu stronom, b) w uzasadnionych przypadkach (np. sytuacja kryzysowa) spotkanie z rodzicem może odbyć się bez uprzedniego ustalenia terminu, c) informacje na temat udzielane są wyłącznie w godzinach pracy poszczególnych pracowników Zespołu Szkół, d) w miarę możliwości spotkanie z rodzicem należy przeprowadzić w spokojnym miejscu na terenie Zespołu Szkół, bez udziału dziecka lub osób trzecich, e) wskazane jest sporządzanie notatki po rozmowie z rodzicami podpisaną zarówno przez uczestniczącego w rozmowie rodzica jak i pracownika Zespołu Szkół, f) sporządzenie notatki po rozmowie z rodzicem konieczne jest w przypadku spraw trudnych, spornych oprócz ogólnie przyjętego dokumentowania spotkania w dzienniku, należy sporządzić notatkę służbową podpisaną zarówno przez uczestniczącego w rozmowie rodzica jak i pracownika Zespołu Szkół. 8. Podczas spotkań zespołów terapeutycznych z rodzicami, wychowawca/lider powinien uwzględnić następujące zasady: a) najważniejszym składnikiem informacji powinny być poczynione postępy dzieci w poszczególnych sferach rozwoju, b) trudności dotyczące wychowanka/ucznia należy omawiać szczerze, w indywidualnej rozmowie z rodzicami, c) nie powinno się dokonywać tylko negatywnych ocen wychowanków/uczniów, d) nie należy używać imion i/lub nazwisk zarówno przy przykładach negatywnych jak i pozytywnych. 9. W kontaktach z rodzicami używamy ogólnie przyjętych form grzecznościowych zwracając się do siebie „Proszę Pani/ Proszę Pana”. 10. W zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w kontaktach z rodzicami obowiązuje następująca procedura ( zgodnie z § 19,pkt.7.) : a) Konflikty pomiędzy rodzicami a członkiem zespołu terapeutycznego: § w pierwszej instancji sprawę rozpatruje wychowawca/lider w razie potrzeby w porozumieniu z psychologiem, § w przypadku braku porozumienia sprawę w drugiej instancji rozpatruje Dyrektor Zespołu Szkół, § w przypadku kiedy rodzic nie zgadza się z decyzją Dyrektora ma prawo odwołać się od niej do organu prowadzącego szkołę w ciągu 14 dni. b) Konflikty pomiędzy rodzicami a wychowawcą/liderem zespołu terapeutycznego: § lider/wychowawca podejmuje próbę rozwiązania konfliktu w porozumieniu z psychologiem, § w przypadku braku porozumienia sprawę rozpatruje Dyrektor Zespołu Szkół. c) Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna)(§ 19 Statutu ZNSS, pkt. 7.4.): § postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor, § w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę. Opracowanie: Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Współpracy z Rodzicami i Tworzenia Planu na Życie

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.