Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

O szkole

       Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem” w Zamościu

 

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

  1. Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Krok za krokiem” w Zamościu,
  2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Krok za krokiem” w Zamościu,
  3. Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy „Krok za krokiem” w Zamościu.

Wpisu do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zamość ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonano dnia 7 czerwca 2011 r. odpowiednio pod numerami: Nr 13/2011, Nr 14/2011, Nr 15/2011.

Szkoły otrzymały pozytywną opinię Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie , a Prezydent Masta Zamość decyzją  z dnia 7 czerwca2011 r. nadał z dniem rozpoczęcia działalności każdej z tych szkół uprawnienia szkoły publicznej.

Szkoły  są  placówkami kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest:

1. pisemny wniosek rodziców (wzory podań)

2. pozytywna opinia komisji kwalifikacyjnej w składzie: Dyrektor Szkoły, lekarz rehabilitacji medycznej, koordynator Nauczania Kierowanego,

3. posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną właściwą ze względu na miejsce zamieszkania ucznia,

4. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia,

5. zawarcie umowy pomiędzy Szkołą reprezentowaną przez Dyrektora a rodzicami dotyczącej zasad współpracy w zakresie zintegrowanego wsparcia edukacyjno-rehabilitacyjno-społecznego.

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.