Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY

Zespół rewalidacyjno – wychowawczy jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży głęboko upośledzonej oraz ze sprzężeniami.
Praca w zespołach polega na realizowaniu Indywidualnych Zintegrowanych Programów Edukacyjno-Rehabilitacyjno Społecznych, tworzonych dla każdego wychowanka. Praca podopiecznym polega na wspieraniu rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno- społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługi.

Zajęcia w zespołach rewalidacyjno- wychowawczych obejmują przede wszystkim naukę:
– nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do możliwości uczestnika,
– komunikowania się z otoczeniem, głównie za pomocą Alternatywnych Metod Komunikowania się (AAC)
– usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki,
– wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
– samodzielności w podstawowych sferach życia,
– celowego działania podczas różnych czynności

Umiejętności te rozwijane są podczas codziennych zajęć z muzykoterapii, stymulacji polisensorycznej, masażu leczniczego, oraz zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń z Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne ,Poranny Krąg – stymulację polisensoryczną według pór roku.

Różnym krokiem, ale jedną drogą.

/Gradu diverso, via una./

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków / uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl