Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zintegrowane usprawnianie

Przez system wieloprofilowego oraz zintegrowanego usprawniania w Nauczaniu Kierowanym należy rozumieć spójny zespół elementów obejmujących dzieci, wszystkich członków zespołu terapeutycznego i rodziców oraz treści nauczania, rehabilitacji i środowisko rehabilitacyjne, które współoddziałując 
i oddziałując na siebie wzajemnie, mają za zadanie realizację założonych celów i zadań.  Tak rozumiany termin „system” odzwierciedla wielopłaszczyznowość usprawniania dzieci w Nauczaniu Kierowanym, wieloprofilowość, zintegrowanie wszystkich oddziaływań i ich wzajemne połączenie oraz zależność.

Celem wieloprofilowego usprawniania dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
w systemie Nauczania Kierowanego jest przejście od dysfunkcji do ortofunkcji, co oznacza osiągnięcie takiego poziomu umiejętności, który jest dla danego dziecka optymalny oraz możliwy do osiągnięcia z uwzględnieniem jego specyficznych indywidualnych zaburzeń i możliwości. 

Wieloprofilowe usprawnianie w systemie Nauczania Kierowanego polega na jednopłaszczyznowym, równoległym, zintegrowanym i zharmonizowanym usprawnianiu następujących funkcji :

  • funkcji neuromotorycznej (nauka ruchu, przemieszczania się),
  • funkcji samoobsługi (nauka czynności życia codziennego),
  • funkcji komunikowania się (nauka mowy lub komunikacji pozawerbalnej ),
  • funkcji intelektualnej ( realizacja programu nauczania ).

 

Bibliografia

 

1. Jagoda M.: Cele i zadania wieloprofilowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w systemie Nauczania Kierowanego, W: Podstawy Nauczania Kierowanego, red.: Jagoda M., wydanie drugie poprawione, SPDN, Zamość 2007

2. Jagoda M.: Zasady wieloprofilowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w systemie Nauczania Kierowanego, W: Podstawy Nauczania Kierowanego, red.: Jagoda M., wydanie drugie poprawione, SPDN, Zamość 2007

 

 

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl