Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Cele i zadania Zespołu Szkół

 

1.  Cele i zadania Zespołu Szkół wynikają z Ustawy o systemie oświaty i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz z założeń systemu Nauczania Kierowanego, podstawy programowej kształcenia ogólnego, szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktycznego, które uwzględniają optymalne warunki rozwoju psychomotorycznego  ucznia, zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.  Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro dziecka.

3.  Do głównych celów działalności Szkoły zalicza się:

3.1. tworzenie warunków do osiągnięcia ortofunkcji w każdej sferze rozwoju – możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie,

3.2. przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia,

3.3. utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w każdej ze sfer rozwoju.

3.4.  współtworzenie z uczniami i rodzicami indywidualnego planu na życie.

Wiodącą metodą edukacyjno-rehabilitacyjną jest system Nauczania Kierowanego, tzn.  system zintegrowanych oddziaływań edukacyjno-rehabilitacyjno-społecznych wobec ucznia niepełnosprawnego i jego rodziny oparty na metodzie Pető.

 

Szkoła realizuje:

  1. zadania w zakresie kształcenia,
  2. zadania w zakresie wychowania,
  3. zadania w zakresie rehabilitacji i terapii (w ścisłej współpracy z NZOZ Ośrodkiem Rehabilitacyjn-Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych),
  4. zadania w zakresie opieki pomocy uczniom i wsparcia ich rodzin.

Różnym krokiem ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków/uczniów oraz ich rodzin.

STREFA NASZYCH SPRAW

Bądźmy w kontakcie

Dołącz do Przyjaciół naszej szkoły

O NAS
Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu
ADRES
ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
TELEFON
84 639 90 31
E-mail
szkola@spdn.pl