Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Szkoła podstawowa

Cele i zadania szkoły oparte są na założeniach systemu Nauczania Kierowanego, podstawy programowej dla szkoły podstawowej, szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, które uwzględniają optymalne warunki rozwoju psychomotorycznego ucznia, zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia dotyczy: metod, form, tempa czy organizacji pracy. Opracowywane są również programy indywidualne dla uczniów na podstawie wszechstronnej diagnozy funkcjonalnej dziecka. W szkole podstawowej kadra pedagogiczna ma na celu utrwalanie wiedzy zdobytej na wcześniejszym etapie edukacyjnym, doskonalenie zdobytych umiejętności samoobsługowych oraz wprowadzenie nowych treści treści.
Podopieczni objęci są systematycznym wsparciem specjalistów: psychologa, logopedy, fizjoterapeuty czy specjalisty AAC.
Uczniowie biorą aktywny udział w licznych uroczystościach szkolnych, wydarzeniach okolicznościowych, wycieczkach edukacyjnych, konkursach. Mogą rozwijać zainteresowania artystyczne, muzyczne czy sportowe.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl