Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

PDP

Głównym zadaniem szkoły jest efektywne przygotowanie uczniów do opanowania prostych umiejętności niezbędnych do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy. Celem kształcenia jest przygotowanie młodzieży do pełnienia ról społecznych oraz do samodzielnego i aktywnego życia. Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy  uczestniczą w wielu interesujących zajęciach praktycznych. Na zajęciach kształtowana jest właściwa postawa wobec pracy.
w warunkach chronionych. Zajęcia skupiają się wokół działów:
– funkcjonowania osobistego i społecznego,
– zajęć rozwijających komunikowanie się,
– zajęć z zakresu wychowania fizycznego,
– zajęć kształtujących kreatywność muzyczną, informatyczną i plastyczną,
– zajęć przysposabiania do pracy,
– treningu umiejętności prospołecznych,
– zajęcia rewalidacyjne.

W naszej pracy z młodzieżą, kładziemy duży nacisk, by zajęcia miały charakter praktyczny. Dlatego forma zajęć oparta jest na pracy warsztatowej oraz dyskusji na wskazany temat.

Na zajęciach omawiane są aktualne wydarzenia z kraju i ze świata, doskonalone są umiejętności społeczne oraz samoobsługowe tj.: posługiwania się pieniędzmi, planowania i robienia zakupów w sklepie stacjonarnym oraz przez sklepy internetowe, kupowania biletów, planowania wycieczki klasowej, wypełnianie kwestionariuszy, ankiet etc.

Różnym krokiem, ale jedną drogą.

/Gradu diverso, via una./

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków / uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl