Grupa przedszkolna
Data – czwartek 19.11.2009r.
Sesja – Pedagogiczna
Temat dnia: Drzewa iglaste i liściaste w lesie.
Temat tygodnia: Las i zwierzęta żyjące w lesie.
Temat zajęć: Poznajemy budowę drzewa.

Cele dydaktyczne:
kształtowanie umiejętności nazywania i wskazywania poszczególnych części drzewa (korzenie, pień, korona),
doskonalenie umiejętności nazywania (Claudia, Zofia) i wskazywania koloru na zasadzie „pokaż taki sam: (Paulina) oraz wskazywania koloru w tablicy do alternatywnej komunikacji (Patryk, Norbert),
rozwijanie wrażliwości sensorycznej poprzez poznawanie cech drzewa (wąchanie liści,
dotykanie kory),
rozwijanie małej motoryki poprzez stosowanie różnych technik plastycznych – darcie papieru, wyklejanie,
rozwijanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów: dzielenie na sylaby, określanie głoski w nagłosie wyrazu: drzewo.

Cele wychowawcze:
uwrażliwianie na piękno przyrody,
rozwijanie nawyku przestrzegania porządku na zajęciach,
kształtowanie umiejętności używania form grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam).

Cele rewalidacyjne:
doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu z dorosłymi poprzez zachęcanie do zadawania pytań (Claudia, Zofia, Paulina) oraz wokalizowania i komunikowania się za pomocą tablicy do komunikacji alternatywnej lub urządzeń mówiących Go Talk, (Patryk, Norbert),
doskonalenie umiejętności różnicowania faz wdechu i wydechu,
doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała.

Cele ruchowe:
Doskonalenie:
prawidłowych wzorców postawy w pozycji siedzenia, stania, leżenia oraz umiejętności aktywności w wyżej wymienionych pozycjach,
umiejętności zmiany pozycji i miejsca,
funkcjonalnego chwytu (możliwości fiksacji w każdej pozycji),
poczucia schematu własnego ciała, w tym linii pośrodkowej,
orientacji przestrzennej.

Metody:
słowna,
poglądowa,
praktycznego działania.

Metody rewalidacyjne:
Metoda Peto,
Metody komunikacji pozawerbalnej (piktogramy, gesty Makaton, Go Talk).

Formy:
indywidualna,
grupowa,
zbiorowa.

Środki dydaktyczne: tekst piosenki „Poszła Ola”, wiersz „Drzewo”, ilustracja przedstawiająca drzewo, plastikowe młoteczki, klocki, patyki, papier kolorowy, podstawki, masa papierowa, kora, klej, włóczka, pojemniki wypełnione trocinami, odgłosy z lasu – muzyka relaksacyjna, książki do alternatywnej komunikacji, nożyczki, spinacze, marker, duży arkusz białego papieru, Go Talk, Bic Mac, koszyczki, znaczki z poszczególnymi częsicami drzewa.

Cele operacyjne:
Dziecko:

potrafi nazwać (Zofia, Claudia), powtórzyć (Paulina) lub wskazać na piktogramach części z których zbudowane jest drzewo (korzenie, pień, korona drzewa),
prawidłowo rozmieszcza poszczególne elementy drzewa,
dzieli wyraz na sylaby oraz wysłuchuje głoskę w nagłosie,
drze papier na kawałki,
układa klocki,
łamie patyki,
obrysowuje na papierze sylwetę kolegi,
przykleja patyki, kawałki papieru, włóczkę do sylwety drzewa,
potrafi czekać na własną kolej,
używa zwrotów grzecznościowych.

Przebieg zajęć

1. Korekcja postawy „Siedzę prosto…”
2. Śpiewanie i pokazywanie piosenki „Poszła Ola”.
3. Pokazanie gestu Makatonu: drzewo, o czy będziemy rozmawiać, podział
   wyrazu drzewo na sylaby, określanie głoski w nagłosie.
4. Wysłuchanie wiersza „Drzewo”.
                   Stało w lesie drzewo duże,
                   Stało na jednej nodze – taka noga drzewa pień się nazywa.
                   Na górze drzewo – koronę ma, ta korona to gałęzie i liście,
                   Które szeleszczą na wietrze prześlicznie.
                   Na dole drzewo korzenie ma, w ziemi one chowają się.
                   Korzeniami drzewo odżywia się  
                   I rośnie byśmy mogli podziwiać je.
5. Oglądanie książeczki – drzewo, otwieranie okienek (nazywanie części  
    drzewa: korzenie, pień, korona).
6. Szkoła rąk:
Na wysokiej górze
rosło drzewo duże,
nazywało się: apli-papli-blite-blau,
a kto tego nie wypowie,
ten nie będzie rysował.

stukanie plastikowymi młotkami,
układanie z klocków – pociąg, wieża, (Patryk wrzuca do koszyka klocki),
darcie papieru – kolor brązowy (I grupa), zielony (II grupa) – gest,
łamanie gałązek,
cięcie włóczki (Claudia, Zofia),
ugniatanie masy papierowej (Patryk, Norbert, Paulina).
7. Zejście na podłogę – Norbert, Zosia w koszykach niosą papier i połamane
    patyczki.
8. Obrysowywanie dziecka, rysunek będzie stanowił sylwetę drzewa (Patryk).
9.Wyszukiwanie w pudełkach z trocinami znaczka (korzenie, pień, korona) –
   podział na grupy (wszyscy losują) – 9 znaczków.
10. Przyklejanie w odpowiednie miejsca: włóczki – korzenie, kora- papier       
    brązowy, masa papierowa, korona – gałęzie, liście, papier zielony – muzyka  
    relaksacyjna w lesie.
11. Ocena pracy w grupach – brawa (piękne drzewo, patrzenie na drzewa przez okno).