KONSPEKT ZAJĘĆ PRZEPROWADZONYCH W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM W GRUPIE „Krasnale”

 

                

Data- 12.05.2010

               Sesja- zajęcia pedagogiczne

Temat zajęć: Oznaki wiosny.

Temat dnia: Znamy oznaki wiosny.

Temat tygodnia: Dookoła wiosna..

 

Cele dydaktyczne:

 • kształtowanie umiejętności korzystania ze switcha w celu uruchamiania prezentacji Power Point (Kacper J. Kacper S. Martyna, Jakub)
 • doskonalenie umiejętności korzystania z Big Macka (Krzysztof)- zadawanie pytania „Co to jest, czy już wiesz?”
 • doskonalenie umiejętności udzielania ustnych odpowiedzi (Jakub), wskazywania odpowiedzi na Go Talk (Kacper S., Kacper J., Martyna), wskazywania na konkrecie (Krzysztof) w trakcie oglądania prezentacji Power Point.
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez zrozumienie zależności między naciśnięciem switcha a zmianą strony w prezentacji Power Point.

 

 

Cele wychowawcze:

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z komputera,
 • rozwijanie nawyku przestrzegania porządku na zajęciach
 • kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej,
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad dobrego wychowania i używania form grzecznościowych (dziękuję, dzień dobry),

 

Cele rewalidacyjne:

 • kształtowanie umiejętności różnicowania faz wdechu i wydechu
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu z dorosłymi poprzez zachęcanie do wokalizowania i powtarzania słów za prowadzącym (Martyna, Jakub), komunikowania się za pomocą tablicy tematycznej z piktogramami PCS oraz urządzeń do komunikacji alternatywnej,
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała – różnicowanie prawej-lewej ręki.

 

Cele ruchowe:

Doskonalenie:

 • prawidłowych wzorców postawy w pozycji siedzenia na materacu i przy stole, stania przy stole,
 • orientacji przestrzennej- góra, dół, bok
 • umiejętności zmiany pozycji i miejsca

Kształtowanie:

n  umiejętności naciskania przycisków z wykorzystaniem intencji rytmicznej  (I etap- „naciskanie obrazków),

n   umiejętności skanowania poprzez przyciskanie ręką przedmiotów będących w ruchu.

 

Metody:

 • słowna,
 • poglądowa,
 • praktycznego działania

 

 

Metody rewalidacyjne:

 • Metoda Petö
 • Metody komunikacji pozawerbalnej (piktogramy PCS, gesty Makatonu, urządzenia komunikacji alternatywnej- Go talk, Big Mack, switch,  Partner Two)

 

Formy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

 

Środki dydaktyczne: piktogramy PCS, urządzenia do komunikacji alternatywnej: Big Mack, switch, Go Talk , Partner One, Partner Two; prezentacja  „Oznaki wiosny”, komputer, woreczki, maty, motylki, liście, kwiatki, zagadka,  płyta cd z piosenką „Zielona wiosna”.

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • potrafi zmieniać strony w prezentacji Power Point za pomocą switcha
 • rozumie zależność przyczynowo-skutkową między naciśnięciem switcha a zmianą strony w prezentacji,
 • potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące prezentacji Power Point (Jakub, Martyna, Kacper S., Kacper J.)
 • potrafi zadać pytanie przy pomocy Big Macka   (Krzysztof)
 • zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera.
 • zna i nazywa oznaki wiosny
 • koncentruje uwagę na wykonywanym zadaniu,
 • utrzymuje pozycję siedzącą,
 • potrafi czekać na swoją kolej,
 • używa zwrotów grzecznościowych (dziękuję, dzień dobry).

                   

                   PRZEBIEG ZAJĘĆ

                   Zajęcia pedagogiczne

 

Temat zajęć: Znamy oznaki wiosny.

 

                   Zajęcia na materacach

                    

 1. 1.      Korekcja postawy: piosenka „Siedzę prosto, siedzę prosto …”

 

 1. Powitanie i zaznaczenie kropką prawej ręki.

 

 1. Przypomnienie o czym rozmawiamy w tym tygodniu- zagadka

 

 1. Przydzielenie zadań.

 

 1. Wprowadzenie do tematu: wysłuchanie opowiadania na temat wiosny, zabawy logopedyczne.

 

 1. Przejście dowolne do stołów.

 

                   Zajęcia przy stole

 

 1. 7.      Korekcja postawy „Siedzę prosto, stopy płasko…”

 

 1. Szkoła rąk:

–          zabawa z woreczkiem

–          zabawa z motylkiem

–          zabawa z drewnianymi zwierzątkami

 

 1. Oglądanie prezentacji Power Point „Oznaki wiosny”

–          zmiana stron przy pomocy switcha

–          zadawanie pytań przy pomocy Big Macka

–          odpowiedzi na zagadki przy pomocy Go Talk

 

 1. Śpiewanie piosenki „Zielona wiosna”

 

 1. Podsumowanie zajęć.

 

 1. 12.  Śpiewanie piosenki „Brawo, brawo….”