Grupa przedszkolna

Data – poniedziałek 24.11.2008r.

Sesja – Zajęcia pedagogiczne

Temat zajęć: Moje małe akwarium.

Temat tygodnia: Moje domowe zwierzątko.

 

Cele dydaktyczne:

 • wzbogacanie wiadomości o zwierzętach spotykanych w najbliższym otoczeniu hodowanych przez człowieka: rybki,
 • poznanie sposobu opieki nad rybkami,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów: określanie głosek w nagłosie,
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, zachęcanie do wypowiadania się na temat wysłuchanego wiersza  lub udzielania odpowiedzi z wykorzystaniem Go Talka (Patryk, Klaudia).

 

Cele wychowawcze:

 • uczenie miłości do zwierząt,
 • uświadamianie sposobów zaspo­kajanie potrzeb zwierząt,
 • rozwijanie odpo­wiedzialności za własne zwierząt­ko,
 • rozwijanie nawyku przestrzegania porządku na zajęciach,
 • kształtowanie umiejętności używania form grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam).

 

Cele rewalidacyjne:

 • doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności różnicowania faz wdechu i wydechu,
 • doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu z dorosłymi poprzez zachęcanie do zadawania pytań (Dawid, Claudia, Katarzyna, Lena, Wiktoria, Diana) oraz wokalizowania i komunikowania się za pomocą tablicy do komunikacji alternatywnej (Patryk, Klaudia).

 

Cele ruchowe:

Doskonalenie:

 • prawidłowych wzorców postawy w pozycji siedzenia, stania oraz umiejętności aktywności w wyżej wymienionych pozycjach,
 • funkcjonalnego chwytu,
 • poczucia schematu własnego ciała, w tym linii pośrodkowej,
 • orientacji przestrzennej.

 

Metody:

 • słowna,
 • poglądowa,
 • praktycznego działania.

 

Metody rewalidacyjne:

 • Metoda Peto
 • Metody komunikacji pozawerbalnej (piktogramy, Go Talk).

 

Formy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

 

Środki dydaktyczne: tablice do komunikacji, sylwety ryb (duże i małe), zabawkowe wędki z magnesami, pokarm dla rybek, słoiki z nakrętkami, plastikowe roślinki, flamastry, plastelina, książki „Sześciolatek”, tekst piosenki „Każdy ma jakiegoś bzika”, szarfy przymocowane do krótkich drążków, ilustracja przedstawiająca akwarium, tekst „Hobby Tomka”,  muzyka „Akwarium” C. Saint Saensa ze zbioru pt. „Karnawał zwierząt”.

 

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • potrafi wytłumaczyć znaczenie słowa „hobby”,
 • wie, co znajduje się w akwarium,
 • zna środowisko w którym żyją ryby i potrafi wymienić części ciał: głowa, tułów, ogon, płetwy, łuski,
 • wie jak należy opiekować się rybką,
 • próbuje łowić rybki na zabawkową wędkę,
 • maluje flamastrami i lepi kulki z plasteliny,
 • próbuje wykonać zabawkowe akwarium według wskazówek,
 • potrafi odszukać rybki płynące w prawą i lewą stronę i policzyć je i wskazuje odpowiednia cyfrę,
 • potrafi wypowiadać się na temat usłyszanej piosenki lub udziela odpowiedzi używając strategii dłoni i tablicy do komunikacji (Klaudia, Patryk),
 • koncentruje uwagę na wykonywanym zadaniu,
 • wykonuje czynności pod kontrolą wzroku,
 • utrzymuje pozycję siedzącą i stojącą,
 • potrafi czekać na swoją kolej.