Certyfikat Jakości

 

http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.baner glowny111gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.edukacja_123gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.baner2gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.zabawamgk-is-80.jpglink

Współpraca z rodzicami

I. Założenia ogólne.

Współpraca szkoły z rodzicami stanowi jeden z podstawowych wyznaczników przy ocenie jakości pracy szkoły. Klientami przedszkola/szkoły są przede wszystkim rodzice. Opiekunowie nieletnich uczniów przez większość czasu pobytu dziecka w placówce odgrywają rolę klientów pierwszoplanowych, pomimo, że później wzrasta także rola samych uczniów. To właśnie postawy rodziców, w tym ich poziom zadowolenia z usług oferowanych w placówce jest czynnikiem kształtującym jakość współpracy. Szkoła jest systemem, w którym poszczególne elementy powinny współgrać. Jeśli Dyrektor, nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice spotykają się, rozmawiają ze sobą, to ich potencjał sumuje się i rozwiązywanie problemów szkoły oraz rodziny staje się łatwiejsze. Jeśli nie ma porozumienia pomiędzy elementami systemu to działania podejmowane przez przedszkole/szkołę napotykają na liczne bariery i przeszkody. Poszerzanie współpracy z rodzicami jest naturalne, bo specjalistę i rodzica łączy wspólny cel jakim jest usprawnianie, edukacja i wychowanie dzieci. Jeśli uda się włączyć we wspólne rozwiązywanie problemów szkoły choćby niewielką grupę rodziców, to pojawia się efekt synergii: przykład pierwszej grupy rodziców włączonych w planowanie i realizację działań na terenie placówki powoduje zwiększenie szansy na podejmowanie podobnej aktywności przez kolejnych rodziców. Rodzice stają się rzecznikami interesu przedszkola/szkoły i swoich dzieci w wielu środowiskach do których przynależą.

Należy także pamiętać, że przedszkola i szkoły to zorganizowane struktury, zatrudniające specjalistów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę z wychowankami/uczniami. Rodzice natomiast to zbiór luźno połączonych ze sobą osób. Wynika z tego, że nie możemy wymagać od rodziców idealnych z naszego punktu widzenia decyzji i zachowań jeśli uprzednio nie powiemy im o wielu ważnych zagadnieniach, które dla specjalistów są oczywiste, a dla rodziców często nieznane i niezrozumiałe. Warunkiem poprawnego kontaktu z rodzicami jest odpowiednia komunikacja. Model komunikacji jest najbardziej pożądaną formą relacji z perspektywy poprawy jakości współpracy przedszkola/szkoły z rodzicami. Zakłada on możliwość kontaktu rodziców oraz specjalistów w celu formułowania, uzgadniania i osiągania celów oraz rozwiązywania problemów. Jednym z elementów tworzenia warunków dobrej współpracy z rodzicami jest określenie i wdrażanie określonych standardów współpracy, które sprawiają, że przedszkole/szkoła staje się miejscem sprzyjającym spotkaniom dorosłych, którzy rozmawiają jak rozwiązywać trudności, zastanawiają się jak im zapobiegać oraz jak zwiększać efektywność oddziaływań skierowanych na wychowanka/ucznia.

Poniższe Standardy zostały opracowane w oparciu o Statut Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu.

II. Założenia szczegółowe.

1.Rodzice mogą uzyskać szczegółowe, bieżące informacje na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce poprzez kontakt z (§42 Statutu ZNSS):

a) wychowawcą/liderem zespołu terapeutycznego,

b) Dyrektorem,

c) psychologiem.

d) nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

2. Organizatorem i koordynatorem współpracy z rodzicami jest wychowawca/lider zespołu terapeutycznego.

3. Członkowie zespołu terapeutycznego udzielają informacji na temat dziecka w porozumieniu z wychowawcą/liderem.

4. Pracownicy Zespołu Szkół, bezpośrednio nie pracujący z dzieckiem nie udzielają żadnych informacji na temat wychowanka/ucznia.

5. Udzielając informacji na temat wychowanka/ucznia w żadnym wypadku nie podważamy kompetencji innych specjalistów. W razie wątpliwości odnośnie zasadności decyzji podejmowanych przez terapeutów pracujących równocześnie z wychowankiem/uczniem na terenie Zespołu Szkół należy ustalić spójny system oddziaływań terapeutycznych i dopiero wówczas udzielić informacji rodzicom.

6. Podczas rozmów z rodzicami wychowanka/ucznia nie podejmujemy tematów związanych z wewnętrzną organizacją pracy placówki (m.in. wyrażanie subiektywnych opinii oceniających pracę placówki, Dyrektora, innych pracowników).

7. Rodzice i członkowie zespołów terapeutycznych współpracują ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia, rehabilitacji i opieki wychowanków/uczniów w formie (§ 40 Statutu ZNSS)):

a) zebrań rodziców (w ramach oddziału, ogólnoszkolnych),

b) indywidualnych spotkań, kontaktów telefonicznych, konsultacji, korespondencji w zeszytach korespondencji,

c) dni otwartych,

d) wizyt patronażowych w domu wychowanka/ucznia,

e) instruktażu i pomocy w dobieraniu sprzętu ortopedycznego, komputerowego, innego,

f) szkoleń z zakresu: przenoszenia, karmienia, wykorzystania metod alternatywnej
i wspomagającej komunikacji oraz technologii wspomagającej, innych,

g) udziału w tworzeniu programu wychowawczego, rehabilitacyjnego i planu na życie,

h) współpracy przy organizowaniu uroczystości, imprez i wycieczek.

7. Przekazywanie informacji dotyczących dziecka musi odbywać się z zachowaniem dyskrecji:

a) informacje udzielane są po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania odpowiadającego obu stronom,

b) w uzasadnionych przypadkach (np. sytuacja kryzysowa) spotkanie z rodzicem może odbyć się bez uprzedniego ustalenia terminu,

c) informacje na temat udzielane są wyłącznie w godzinach pracy poszczególnych pracowników Zespołu Szkół,

d) w miarę możliwości spotkanie z rodzicem należy przeprowadzić w spokojnym miejscu na terenie Zespołu Szkół, bez udziału dziecka lub osób trzecich,

e) wskazane jest sporządzanie notatki po rozmowie z rodzicami podpisaną zarówno przez uczestniczącego w rozmowie rodzica jak i pracownika Zespołu Szkół,

f) sporządzenie notatki po rozmowie z rodzicem konieczne jest w przypadku spraw trudnych, spornych oprócz ogólnie przyjętego dokumentowania spotkania w dzienniku, należy sporządzić notatkę służbową podpisaną zarówno przez uczestniczącego w rozmowie rodzica jak i pracownika Zespołu Szkół.

8. Podczas spotkań zespołów terapeutycznych z rodzicami, wychowawca/lider powinien uwzględnić następujące zasady:

a) najważniejszym składnikiem informacji powinny być poczynione postępy dzieci w poszczególnych sferach rozwoju,

b) trudności dotyczące wychowanka/ucznia należy omawiać szczerze, w indywidualnej rozmowie z rodzicami,

c) nie powinno się dokonywać tylko negatywnych ocen wychowanków/uczniów,

d) nie należy używać imion i/lub nazwisk zarówno przy przykładach negatywnych jak i pozytywnych.

9. W kontaktach z rodzicami używamy ogólnie przyjętych form grzecznościowych zwracając się do siebie „Proszę Pani/ Proszę Pana”.

10. W zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w kontaktach z rodzicami obowiązuje następująca procedura ( zgodnie z § 19,pkt.7.) :

a) Konflikty pomiędzy rodzicami a członkiem zespołu terapeutycznego:

§ w pierwszej instancji sprawę rozpatruje wychowawca/lider w razie potrzeby w porozumieniu z psychologiem,

§ w przypadku braku porozumienia sprawę w drugiej instancji rozpatruje Dyrektor Zespołu Szkół,

§ w przypadku kiedy rodzic nie zgadza się z decyzją Dyrektora ma prawo odwołać się od niej do organu prowadzącego szkołę w ciągu 14 dni.

b) Konflikty pomiędzy rodzicami a wychowawcą/liderem zespołu terapeutycznego:

§ lider/wychowawca podejmuje próbę rozwiązania konfliktu w porozumieniu z psychologiem,

§ w przypadku braku porozumienia sprawę rozpatruje Dyrektor Zespołu Szkół.

c) Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna)(§ 19 Statutu ZNSS, pkt. 7.4.):

§ postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor,

§ w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę.

Opracowanie: Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Współpracy z Rodzicami i Tworzenia Planu na Życie

Warning: file(http://www.escmba.com/201803/20180312.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/szkola/domains/szkola.spdn.pl/public_html/templates/ca_cloudbase2_j17/index.php on line 165