Certyfikat Jakości

 

http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.baner glowny111gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.edukacja_123gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.baner2gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.zabawamgk-is-80.jpglink

Współpraca z rodzicami

I. Założenia ogólne.

Współpraca szkoły z rodzicami stanowi jeden z podstawowych wyznaczników przy ocenie jakości pracy szkoły. Klientami przedszkola/szkoły są przede wszystkim rodzice. Opiekunowie nieletnich uczniów przez większość czasu pobytu dziecka w placówce odgrywają rolę klientów pierwszoplanowych, pomimo, że później wzrasta także rola samych uczniów. To właśnie postawy rodziców, w tym ich poziom zadowolenia z usług oferowanych w placówce jest czynnikiem kształtującym jakość współpracy. Szkoła jest systemem, w którym poszczególne elementy powinny współgrać. Jeśli Dyrektor, nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice spotykają się, rozmawiają ze sobą, to ich potencjał sumuje się i rozwiązywanie problemów szkoły oraz rodziny staje się łatwiejsze. Jeśli nie ma porozumienia pomiędzy elementami systemu to działania podejmowane przez przedszkole/szkołę napotykają na liczne bariery i przeszkody. Poszerzanie współpracy z rodzicami jest naturalne, bo specjalistę i rodzica łączy wspólny cel jakim jest usprawnianie, edukacja i wychowanie dzieci. Jeśli uda się włączyć we wspólne rozwiązywanie problemów szkoły choćby niewielką grupę rodziców, to pojawia się efekt synergii: przykład pierwszej grupy rodziców włączonych w planowanie i realizację działań na terenie placówki powoduje zwiększenie szansy na podejmowanie podobnej aktywności przez kolejnych rodziców. Rodzice stają się rzecznikami interesu przedszkola/szkoły i swoich dzieci w wielu środowiskach do których przynależą.

Należy także pamiętać, że przedszkola i szkoły to zorganizowane struktury, zatrudniające specjalistów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę z wychowankami/uczniami. Rodzice natomiast to zbiór luźno połączonych ze sobą osób. Wynika z tego, że nie możemy wymagać od rodziców idealnych z naszego punktu widzenia decyzji i zachowań jeśli uprzednio nie powiemy im o wielu ważnych zagadnieniach, które dla specjalistów są oczywiste, a dla rodziców często nieznane i niezrozumiałe. Warunkiem poprawnego kontaktu z rodzicami jest odpowiednia komunikacja. Model komunikacji jest najbardziej pożądaną formą relacji z perspektywy poprawy jakości współpracy przedszkola/szkoły z rodzicami. Zakłada on możliwość kontaktu rodziców oraz specjalistów w celu formułowania, uzgadniania i osiągania celów oraz rozwiązywania problemów. Jednym z elementów tworzenia warunków dobrej współpracy z rodzicami jest określenie i wdrażanie określonych standardów współpracy, które sprawiają, że przedszkole/szkoła staje się miejscem sprzyjającym spotkaniom dorosłych, którzy rozmawiają jak rozwiązywać trudności, zastanawiają się jak im zapobiegać oraz jak zwiększać efektywność oddziaływań skierowanych na wychowanka/ucznia.

Poniższe Standardy zostały opracowane w oparciu o Statut Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu.

II. Założenia szczegółowe.

1.Rodzice mogą uzyskać szczegółowe, bieżące informacje na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce poprzez kontakt z (§42 Statutu ZNSS):

a) wychowawcą/liderem zespołu terapeutycznego,

b) Dyrektorem,

c) psychologiem.

d) nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

2. Organizatorem i koordynatorem współpracy z rodzicami jest wychowawca/lider zespołu terapeutycznego.

3. Członkowie zespołu terapeutycznego udzielają informacji na temat dziecka w porozumieniu z wychowawcą/liderem.

4. Pracownicy Zespołu Szkół, bezpośrednio nie pracujący z dzieckiem nie udzielają żadnych informacji na temat wychowanka/ucznia.

5. Udzielając informacji na temat wychowanka/ucznia w żadnym wypadku nie podważamy kompetencji innych specjalistów. W razie wątpliwości odnośnie zasadności decyzji podejmowanych przez terapeutów pracujących równocześnie z wychowankiem/uczniem na terenie Zespołu Szkół należy ustalić spójny system oddziaływań terapeutycznych i dopiero wówczas udzielić informacji rodzicom.

6. Podczas rozmów z rodzicami wychowanka/ucznia nie podejmujemy tematów związanych z wewnętrzną organizacją pracy placówki (m.in. wyrażanie subiektywnych opinii oceniających pracę placówki, Dyrektora, innych pracowników).

7. Rodzice i członkowie zespołów terapeutycznych współpracują ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia, rehabilitacji i opieki wychowanków/uczniów w formie (§ 40 Statutu ZNSS)):

a) zebrań rodziców (w ramach oddziału, ogólnoszkolnych),

b) indywidualnych spotkań, kontaktów telefonicznych, konsultacji, korespondencji w zeszytach korespondencji,

c) dni otwartych,

d) wizyt patronażowych w domu wychowanka/ucznia,

e) instruktażu i pomocy w dobieraniu sprzętu ortopedycznego, komputerowego, innego,

f) szkoleń z zakresu: przenoszenia, karmienia, wykorzystania metod alternatywnej
i wspomagającej komunikacji oraz technologii wspomagającej, innych,

g) udziału w tworzeniu programu wychowawczego, rehabilitacyjnego i planu na życie,

h) współpracy przy organizowaniu uroczystości, imprez i wycieczek.

7. Przekazywanie informacji dotyczących dziecka musi odbywać się z zachowaniem dyskrecji:

a) informacje udzielane są po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania odpowiadającego obu stronom,

b) w uzasadnionych przypadkach (np. sytuacja kryzysowa) spotkanie z rodzicem może odbyć się bez uprzedniego ustalenia terminu,

c) informacje na temat udzielane są wyłącznie w godzinach pracy poszczególnych pracowników Zespołu Szkół,

d) w miarę możliwości spotkanie z rodzicem należy przeprowadzić w spokojnym miejscu na terenie Zespołu Szkół, bez udziału dziecka lub osób trzecich,

e) wskazane jest sporządzanie notatki po rozmowie z rodzicami podpisaną zarówno przez uczestniczącego w rozmowie rodzica jak i pracownika Zespołu Szkół,

f) sporządzenie notatki po rozmowie z rodzicem konieczne jest w przypadku spraw trudnych, spornych oprócz ogólnie przyjętego dokumentowania spotkania w dzienniku, należy sporządzić notatkę służbową podpisaną zarówno przez uczestniczącego w rozmowie rodzica jak i pracownika Zespołu Szkół.

8. Podczas spotkań zespołów terapeutycznych z rodzicami, wychowawca/lider powinien uwzględnić następujące zasady:

a) najważniejszym składnikiem informacji powinny być poczynione postępy dzieci w poszczególnych sferach rozwoju,

b) trudności dotyczące wychowanka/ucznia należy omawiać szczerze, w indywidualnej rozmowie z rodzicami,

c) nie powinno się dokonywać tylko negatywnych ocen wychowanków/uczniów,

d) nie należy używać imion i/lub nazwisk zarówno przy przykładach negatywnych jak i pozytywnych.

9. W kontaktach z rodzicami używamy ogólnie przyjętych form grzecznościowych zwracając się do siebie „Proszę Pani/ Proszę Pana”.

10. W zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w kontaktach z rodzicami obowiązuje następująca procedura ( zgodnie z § 19,pkt.7.) :

a) Konflikty pomiędzy rodzicami a członkiem zespołu terapeutycznego:

§ w pierwszej instancji sprawę rozpatruje wychowawca/lider w razie potrzeby w porozumieniu z psychologiem,

§ w przypadku braku porozumienia sprawę w drugiej instancji rozpatruje Dyrektor Zespołu Szkół,

§ w przypadku kiedy rodzic nie zgadza się z decyzją Dyrektora ma prawo odwołać się od niej do organu prowadzącego szkołę w ciągu 14 dni.

b) Konflikty pomiędzy rodzicami a wychowawcą/liderem zespołu terapeutycznego:

§ lider/wychowawca podejmuje próbę rozwiązania konfliktu w porozumieniu z psychologiem,

§ w przypadku braku porozumienia sprawę rozpatruje Dyrektor Zespołu Szkół.

c) Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna)(§ 19 Statutu ZNSS, pkt. 7.4.):

§ postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor,

§ w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę.

Opracowanie: Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Współpracy z Rodzicami i Tworzenia Planu na Życie

scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia sac lancel pas cher balenciaga pas cher